2,2-Dithiobis(benzothiazole) 2,2-Benzothiazyl disulfide 2,2-Dibenzothiazolyl disulfide with CAS No.120-78-5