chemicals price list 2-mercaptobenzothiazole polymer powder